HT PÄDEVUSED

ÕPETAJA HARIDUSTEHNOLOOGILISED PÄDEVUSED
seisuga 07.07.2013
Paksus kirjas esitatud praeguseks omandatud pädevused.
1 2 3 4 5
I Õpilaste innustamine  ja juhendamine digikeskkonnas
1.1 Õpilaste  loovuse ja innovatsiooni toetamine ning arendamine
Leiab internetist ja
rakendab õpilaste
loovust ja innovatsiooni
toetavaid õpiülesandeid.
Kohandab Internetist
leitud loovust ja innovatsiooni toetavaid õpiülesandeid,
hindab õpilaste
õpitulemusi
Koostab õpilaste
loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid, kasutades digiajastu vahendeid.
Loob koostöös (õpilastega, kolleegidega jne) õpilaste loovust ja innovatsiooni arendavaid õpiülesandeid. Analüüsib ja hindab enda, kolleegide või õpilaste koostatud loovülesandeid nende tulemuslikkuse ja rakendatavuse aspektidest.
1.2 Õpilaste innustamine eluliste probleemide lahendamisele digitaalsete vahendite kaasabil
Leiab ja esitab õpilastele
näiteid elulise probleemi lahendamiseks
digitaalsete vahendite abil.
Kohandab elulisi probleemülesandeid sobivaks konkreetse kontekstiga. Koostab näiteid
elulise probleemi lahendamiseks
digitaalsete vahendite
abil, kaasab õpilasi probleemi lahendamisse.
Juhendab õpilaste iseseisvat ja rühmatööd eluliste probleemide leidmisel, püstitamisel, lahendamisel. Juhendab õpilasi eluliste probleemide lahenduste hindamisel, analüüsil, kokkuvõtete ja järelduste tegemisel
1.3 Õpilaste  suunamine isiklike kogemuste refleksioonile ja mõtestamisele
Rakendab õpilastega
vähemalt  ühte
refleksiooni meetodit
Valib (ülesandest
lähtuvalt) sobiva
refleksiooni meetodi ja juhendab õpilasi selle rakendamisel
Juhendab õpilasi
kaaslaste refleksioonide kommenteerimisel ja mõtestamisel
Analüüsib ja hindab õpilaste refleksioone Suunab õpilasi oma kogemuste järjepideval, pikaajalisel ja süsteemsel reflekteerimisel isikliku või rühma e-portfoolio abil
1.4 Õpilaste koostöös toimuva teadmusloome juhendamine
Selgitab oma sõnadega,
mis on teadmusloome ja
kuidas see toimub
digitaalseid vahendeid
kasutades
Juhendab õpilaste individuaalset teadmusloomet ja
omaloodud materjalide (teadmusobjektide)
jagamist digitaalse tehnoloogia vahendusel
Juhendab õpilaste koostöös  toimuvat teadmusloomet veebipõhises
keskkonnas vähemalt 
ühe konkreetse meetodi kohaselt
Valib ülesandest lähtuvalt sobiva koostöös teadmusloome meetodi ja juhendab õpilasi selle rakendamisel Suunab õpilasi enesejuhitava koostöös teadmusloome kavandamisele, dokumenteerimisele ja hindamisele
II Õpikeskkonna kavandamine ja õppeprotsessi läbiviimine digikeskkonnas (õpidisain)
2.1 Digitaalseid vahendeid kaasava õppeprotsessi kavandamine
Kirjeldab digitaalsetele õppevahenditele sobivaid meetodeid Valib antud
kontekstile, digitaalsele õppevahendile
ja õppijale sobiva meetodi
Kohandab ja kombineerib erinevaid meetodeid õppetöös Diferentseerib erinevaid meetodeid õpilaste erivajadustest lähtudes Analüüsib ja hindab valitud meetodi sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna  ja õpieesmärkidega
2.2 Ennastjuhtivat õppijat toetava õpikeskkonna kujundamine
Leiab ja rakendab õppetöös õppekavale vastavaid
digitaalseid õppematerjale
Loob, kohandab ja kombineerib õppetöös erinevaid veebipõhiseid õppematerjale Kasutab õppetöös veebipõhist
õpikeskkonda
(nt. Moodle, VIKO, vookoguja, Wiki)
Loob kvaliteetse e-kursuse  ja viib selle läbi veebipõhises õpikeskkonnas Juhendab õpilasi personaalse õpikeskkonna või rühmatöökeskkonna loomisel ja kasutamisel õppetöös
2.3 Õpiülesannete koostamine arvestades õpilase individuaalset eripära
Leiab ja kasutab õppetöös digikeskkonda sobivaid
ja antud õpieesmärkidele
vastavaid õpiülesandeid
Loob ja kombineerib digitaalses keskkonnas individuaalseid ja
rühmatöö ülesandeid
Kohandab õpiülesande
või õpijuhise lähtudes sihtrühmast ja valitud tehnilistest vahenditest
Koostöös õpetajate kogukonna/
võrgustiku liikmetega koostab  ja jagab õpiülesannete

kogumiku
Analüüsib ja hindab kasutatud õpiülesande sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna  ja
õpieesmärkidega
2.4 Õpitulemuste kujundav  ja kokkuvõttev hindamine
Selgitab oma sõnadega,
mille poolest erinevad
teineteisest kujundav ja kokkuvõttev hindamine
ning toob näiteid mõlema hindamisviisi rakendamise
kohta digitaalses keskkonnas
Kombineerib erinevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise meetodeid ning nendele vastavaid
tehnilisi vahendeid
Koostab ja kohandab õpitulemustele, õpikeskkonnale ja sihtrühmale vastava hindamisvahendi (test, hindamismudel) Juhendab õpilasi enese- ja rühmahinnangu läbiviimisel Analüüsib ja hindab kasutatud hindamismeetodi ja vahendi sobivust õpilaste vajaduste, õpikeskkonna ja õpieesmärkidega
III Digiajastu töökeskkonna kujundamine
3.1. Digiajastu töövõtete ja töövahendite kasutamine
Loob veebikeskkonna kasutajakonto ja loob/lisab
sinna materjale, kasutab igapäevast tarkvara/ veebikeskkonda
/riistvara juhendi abil,
kasutab esitlusvahendeid ja printerit, salvestab/kopeerib
faile andmekandjale
Piirab/ lubab
juurdepääsu veebis
olevatele materjalidele.
Lahendab töövahendite kasutamisel tekkivaid probleeme iseseisvalt
(abi, info, KKK, foorum), kombineerib erinevaid vahendeid, muudab veebikeskkonna seadeid
Kannab üle töövõtteid tuttavast veebikeskkonnast/
tarkvarast uude keskkonda
Valib (võrdleb, hindab) antud ülesande jaoks sobivaima vahendi
3.2. Suhtlemine õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega
Suhtleb digikeskkonnas
e-posti ja MSN/Skype'i vahendusel
Kasutab järjepidevalt erinevaid digitaalseid suhtluskanaleid õpilaste, lapsevanemate ja kolleegidega suhtlemiseks Loob rühmale/ kursusele/
projektile suhtluskeskkonna/
kanali (list, foorum, Koolielu kogukond)
Arhiveerib suhtluse Modereerib rühmaarutelu nii sünkroonses kui asünkroonses suhtluskeskkonnas, juhib video/ audiokonverentsi
3.3. Eneseväljendus ja jagamise kultuur digikeskkonnas
Jälgib teiste tegevust digikeskkonnas (RSS, blogid, fotod) Loob enda digitaalse identiteedi
ja talletab oma materjale
veebikeskkonnas
Jagab omaloodud
materjale erinevates keskkondades
Tegeleb järjepidevalt ja süstemaatiliselt eneseväljendusega digikeskkonnas, arhiveerib oma digitaalse loomingu Haldab mitut digitaalset identiteeti
3.4. Kutsealase info kogumine ja analüüsimine
Kogub ainealaseid andmeid  ja materjale Kogub oma töö
efektiivsuse tõstmiseks andmeid ja materjale
Kasutab erinevaid otsisüsteeme ja keskkondi ning loob süsteeme info talletamiseks Loob oma personaalse veebipõhise töölaua ja arhiveerib, säilitab ja süstematiseerib digitaalseid materjale Hindab kriitiliselt veebis leitavaid materjale koostatud hindamismudeli alusel. Loob nende hindamiseks hindamismudeleid.
IV Digiühiskonna kodanikuna käitumine
4.1 Digivahendite turvaline, legaalne ja eetiline kasutamine
Kasutab arvutit ja lisaseadmeid säästlikult ja otstarbekalt, arvestades seonduvate ohtudega enda tervisele ja privaatsusele Valib kasutamiseks
üksnes legaalse tarkvara
ja digisisu.
Käitub Internetis
eetiliselt, s.h. arvestades netiketiga.
Väldib Internetti
kasutades ohte enda identiteedile
ja andmetele.
Viitab ja refereerib nõuetekohaselt. Analüüsib digitaalsete materjalide kasutamise vastavust litsentsitingimustele ja autoriõigustele. Analüüsib ja hindab adekvaatselt IKT turvalise, legaalse ja eetilise kasutamise reeglite rikkumise juhtumeid
4.2 Suhtlus- ja koostöövahendite valimine lähtudes võrdsetest võimalustest
Kaardistab suhtlus- ja koostöövahendite kasutamise võimalused oma Selgitab oma sõnadega võrdsete võimaluste tagamise vajadust, Planeerib  suhtlust  ja koostööd  lähtudes osalejate võrdsetest võimalustest. Pakub suhtluseks ja koostööks alternatiivseid vahendeid. Analüüsib ja hindab adekvaatselt võrdsete võimaluste piiramise
4.3 Digikeskkonnas suhtlemisel sotsiaalsest vastutustundest ja digitaalsest etiketist kinni pidamine
Tuvastab digitaalse etiketi rikkumisi digikeskkonnas suhtlemisel. Kirjeldab sotsiaalselt vastutustundetut
käitumist konkreetse juhtumi puhul.
Analüüsib sotsiaalselt vastutustundliku suhtluse  norme ja praktikaid oma organisatsioonis. Sõnastab digitaalse etiketi reeglid konkreetse projekti või õpiülesande
kontekstis.
Hindab ja kujundab oma digitaalset jalajälge lähtudes lähtudes sotsiaalsest vastutustundest
digikeskkonnas suhtlemisel.
4.4 Koostöö mitmekultuurilises keskkonnas
Osaleb mitmekultuurilises projektitöös partnerina. Loob projektikava koostööprojekti
läbiviimiseks
mitmekultuurilises kontekstis.
Algatab ja juhib koostööprojekti mitmekultuurilises kontekstis. Viib läbi tervikliku rahvusvahelise koostööprojekti arvestades mitmekultuurilist keskkonda. Analüüsib pärast tulemusi. Analüüsib ja hindab adekvaatselt mitmekultuurilise koostöö probleemseid juhtumeid ja pakub lahendusi
V Õpetaja professionaalne areng digiajastul
5.1 Osalemine praktikakogukondades/võrgustikes
Liitub vähemalt ühe praktikakogukonna või võrgustiku liige. Külastab regulaarselt praktikakogukonna/
võrgusti ku veebikeskkonda
Panustab kogukonna tegevusse, lisab ja kommenteerib sisu Koordineerib praktikakogukonna/ võrgustiku tööd. Analüüsib ja uurib praktikakogukonna tegevust, esitleb
uurimistulemusi
5.2 Oma arengu  kaardistamine, dokumenteerimine, analüüs
Koostab arvuti abil oma CV, kohandades seda vastavalt kontekstile
(nt tööotsing, atesteerimine)
Koostab professionaalse arengu e-portfoolio Reflekteerib  ja analüüsib oma professionaalset arengut e-portfoolios Täiendab järjepidevalt
oma personaalse arengu e-portfooliot
Kaardistab e-portfoolio abil enda pädevused lähtuvalt pädevusmudelist
5.3 Kaasaegsete haridustehnoloogiliste ja pedagoogiliste uuringutulemuste analüüs ja tõlgendamine
Leiab digivahendeid kasutades oma valdkonna uurimistööd ja tutvub nendega. Koostab ülevaate haridustehnoloogilistest/
pedagoogilistest uuringutest
Koostab veebipõhise küsimustiku ja viib läbi küsitluse Viib läbi kutsealast arengut toetavaid uurimistöid. Koordineerib uurimisrühma tööd
5.4 Osalemine haridustehnoloogilises arendustegevuses
Kirjeldab digiajastu seonduvaid eesmärke ja tegevusi oma organisatsiooni/ õppeaine arengu kontekstis Koostab ülevaate hariduse arengutrendidest
ja toimivatest praktikatest digiajastul
Panustab kooli, ainevaldkonna või õppekava  arengule keskenduva töörühma tegevusse. Analüüsib oma organisatsiooni haridustehnoloogilisi arendusvajadusi ning teeb vastavalt sellele
ettepanekuid.
Juhib haridustehnoloogilist arendusprojekti.